September 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Contract de comodat

Stimata doamna M.S

Mai jos gasiti modelul de contract solicitat.

CONTRACT DE COMODAT PĂRŢILE CONTRACTANTE Între Art. 1. S.C. Galeria S.R.L. cu sediul în …………….., str. ……….., nr. …., judeţul ………………….., în calitate de comodant, reprezentată prin ………….. şi Art. 2. Dl/D-na ………………., domiciliat în ……………………., str. ……………, nr. …., judeţul ………… în calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecţia personală a d-lui/d-nei …………………, în calitate de comodant, pe care S.C. Galeria S.R.L. se obligă să le utilizeze pentru expoziţia ce va avea loc în perioada ………. . TERMEN Art. 4. Împrumutul se acordă pe durata expoziţiei. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 5. Comodantul are dreptul: – de a primi la scadenţă tablourile împrumutate comodatarului; – de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acţiunea reală în revendicare sau o acţiune personală derivată din contract. Art. 6. Comodatarul are dreptul: – de a reţine bunurile până la plata cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente făcute pentru conservarea tablourilor. Art. 7. Comodantul se obligă: – să remită tablourile la data începerii expoziţiei; – să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării tablourilor pe durata expoziţiei; – să suporte riscul pieirii fortuite a tablourilor. Art. 8. Comodatarul se obligă: – să asigure transportul în siguranţă a tablourilor; – să conserve bunurile împrumutate; – să folosească bunurile potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract; – să restituie la data încheierii contractului bunurile împrumutate. RĂSPUNDEREA Art. 9. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea – în tot sau în parte – a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa. FORŢA MAJORĂ Art. 10. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Partea contractantă care invocă forţa majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. 11. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract. Art. 12. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. LITIGII Art. 13. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ……. în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar şi unul la notariat. Semnăturile părţilor COMODATANT, S.C. GALERIA S.R.L. ………..beach houses for rent in miami floridaготовим блендером24option withdrawal timebinary options strategyempireoptionsпарольсайтов продвижение

Comments are closed.